دکتری


 
نام و نام خانوادگی استاد راهنما تاریخ دفاع جزئیات
مینا اسمعیلی خاریکی صابر, خدابنده 1395 مشاهده
محمد صادق علوی یگانه سیدجعفر, سیف آبادی مختاری 1391 مشاهده
امین اوجی فرد سیدجعفر, سیف آبادی مختاری 1390 مشاهده
ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی سیدجعفر, سیف آبادی مختاری 1384 مشاهده