جدیدترین اخبار
انتشار شماره دهم گاهنامه خبری - تحلیلی «آفریقا»
شماره دهم گاهنامه خبری - تحلیلی «آفریقا» به صاحب امتیازی مرکز مطالعات آفریقا دانشگاه تربیت مدرس، با پوشش آخرین اخبار مهم و تحلیل‌های روز درباره تحولات کشورهای آفریقایی منتشر شد. 31شهريور1399
برگزاری نشست مجازی مرکز مطالعات آفریقا و سفارت ایران در سنگال
در نشست مجازی مرکز مطالعات آفریقا و سفارت جمهوری اسلامی ایران در سنگال، بر ایجاد تحول اساسی در دیدگاه‌ مدیران کشور در خصوص آفریقا و راه اندازی مجدد تنها دپارتمان زبان فارسی غرب آفریقا تاکید شد. 31شهريور1399
نهمین شماره گاهنامه خبری - تحلیلی «آفریقا» منتشر شد
نهمین شماره گاهنامه خبری - تحلیلی «آفریقا» به صاحب امتیازی مرکز مطالعات آفریقا دانشگاه تربیت مدرس، با پوشش آخرین اخبار مهم و تحلیل‌های روز درباره تحولات کشورهای آفریقایی منتشر شد. 15شهريور1399