جدیدترین اخبار
برگزاري نخستين هكتون مجازي براي حل چالش هاي مرتبط با كوويد-19(فناوري هاي همگرا)
يك رويداد مجازي سه روزه براي ارائه ايده ها با هدف حل مشكل كرونا روز اول:غربالگري ايده ها،تشكيل تيم توسط شركت كنندگان روز دوم:ارائه منشور هاي هكتون در زمينه هاي تكنيكال و كارآفرين توسط منتورها روزسوم:داوري ايده ها و اهداي جوايز 31تير1399
دومين رويداد ملي طراحي و ساخت نانو حسگرهاي زيستي تشخيص سريع
شناسايي گروه هاي دانش بنيان، نوپا و حمايت از آن ها به منظور طراحي و ساخت نانوحسگرهاي زيستي تشخيص سريع 31تير1399