شرح وظایف


 
 • نظارت و رسيدگي به وضعيت روحي و رواني و بهداشتي دانشجويان، هيأت علمي و كاركنان دانشگاه و راهنمايي درزمينه هاي مختلف و ارائه نظرات مشورتي، تخصصي جهت حل مشكلات آنان.
 • تأمين خدمات بهداشتي و درماني دانشجويان، هيأت علمي و كاركنان و نظارت بر امور بهداشت ودرمان دانشجويان.
 • انجام امور پزشكي و بهداشتي دانشجويان، كاركنان و اعضاي هيأت علمي.
 • معالجه سرپايي مراجعه كنندگان و معرفي بيماران بد حال به مراكز درماني.
 • تأمين رفاه دانشجويان از حيث خدمات پزشكي و بهداشتي.
 • تنظيم و نگهداري پرونده پزشكي مراجعين.
 • نظارت بر امور بهداشتي خوابگاه ها، رستوران ها وساير اماكن عمومي مستقر در دانشگاه.
 • نظارت بر امور بهداشتي آزمايشگاه ها و كارگاه هاي گروه هاي آموزشي.
 • برگزاري دوره هاي آموزشي بهداشتي به كاركنان، دانشجويان و اعضاي هيأت علمي.
 • انجام ساير اموري كه درحدود وظايف محول مي شود.
 • انجام سایر امور محوله ازسوی معاون دانشجویی و فرهنگی و رییس دانشگاه.