جدیدترین اخبار
دسترسی مجدد به پایگاه‌های Scopus و Sciencedirect
دسترسی مجدد به پایگاه‌های Scopus و Sciencedirect از 11 آذرماه برقرار شده است. 11آذر1398
آمار پایان نامه ها و رساله های با قلمرو جغرافیایی در ایرانداک
از 27 هزار و 378 پایان نامه و رساله (پارسا) ثبت شده، تنها 4 هزار و 304 پارسا (72, 15درصد) دارای قلمرو فرامرزی، ملی، استانی، یا شهری بوده اند. 26آبان1398
کارگاه آموزشی ایرانداک
کارگاه آشنایی و کار با سامانه ها و پایگاه های اطلاعات ایرانداک برگزار می شود. 26آبان1398