دبیرخانه تخلفات اداری کارکنان و انتظامی هیأت علمی


 

1- دبیرخانه هیأت تخلفات اداری کارکنان:
تلفن: 82883127
E-mail: HTEK@tmu.ac.ir

2- دبیرخانه هیأت انتظامی اعضای هیأت علمی:
تلفن: 82884051
E-mail: HEAHE@tmu.ac.ir