دبیرخانه شورا


 

شورای دانشگاه دومین رکن سیاست‌گذار بعد از هیأت امناء می‌باشد که به تنظیم سیاست‌ها و برنامه‌های جاری دانشگاه براساس سیاست‌های کلان مصوب در هیأت امناء و یا سایر مراجع ذی‌صلاح می‌پردازد. (مطابق بند الف ماده 11 آیین نامه جامع مدیریت دانشگاهها وموسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری)

bullet اعضای شورای دانشگاه: (مطابق ماده 7 اساسنامه دانشگاه)

 1. رئیس دانشگاه
 2. معاونان دانشگاه
 3. روسای دانشكده‌ها و مراكز و موسسات علمی و تحقیقاتی مستقل از دانشكده‌ها وابسته به دانشگاه
 4. رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
 5. دو نفر از دانشجویان مقطع دکتری (یكی از علوم انسانی و هنر و یكی از سایر رشته‏ها) به انتخاب دانشجویان دانشگاه
 6. دو نفر از اعضای هیأت علمی شورای آموزشی و دنفر از اعضای هیأت علمی شورای پژوهشی به انتخاب شورای مربوط.

bullet وظایف و اختیارات شورای دانشگاه:

(مطابق بند ج ماده 11 آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها وموسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری)

 1. ارزیابی کلی عملکرد شورا
 2. بررسی و تصویب دوره‌ها و رشته‌های آموزشی جدید و برنامه‌های آن، پیشنهادی معاونت‌ها و شوراهای تخصصی دانشگاه به منظور ارائه به مراجع ذی‌صلاح برای تصویب
 3. بررسی و تصویب ضوابط تدوین شده در راستای همکاری دانشگاه با موسسات دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات موضوعه
 4. بررسی و تایید برنامه‌های پذیرش دانشجو توسط دانشکده‌ها و آموزشکده‌ها، مبتنی بر بودجه و امکانات دانشگاه و در راستای اجرای تکالیف مندرج در برنامه‌های توسعه کشور
 5. مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، و سیاست‌های هر یک از وزارتین به منظور ارسال به وزارت مربوطه
 6. بررسی و تصویب برنامه‌های پیشنهادی آموزشی و پژوهشی کوتاه مدت
 7. بررسی گزارش تحلیلی ارائه شده توسط واحدهای ذیربط در خصوص مشکلات تربیتی، فرهنگی، آموزشی، دانشجویی، پژوهشی و فناوری، پشتیبانی و خدماتی به منظور ارائه راه‌کارهای سازنده و عملی جهت رفع کاستی‌ها
 8. بررسی سالانه امکانات علمی (نیروی انسانی و تجهیزات) دانشگاه و تعیین کمبودها و طبقه‌بندی نیازهای علمی و اقدام برای تأمین آنها
 9. ارجاع برخی از موضوعات دانشگاه برای بررسی و اظهارنظر به یکی از شوراهای تخصصی حسب مورد
 10. تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های داخلی شورا و کمیته‌های آن
 11. پیشنهاد تأسیس رشته‌های آموزشی و پژوهشی جدید به مراجع ذیربط
 12. پیشنهاد ظرفیت پذیرش دانشجویان در هر رشته به هیأت امناء
 13. بررسی طرح جامع و برنامه‌های توسعه دانشگاه و پیشنهاد اصول كلی آنها به هیأت امناء
 14. تصویب آئین نامه‌های آموزشی و پژوهشی خاص دانشگاه در چارچوب مقررات كلی
 15. بررسی مسائل پیشنهادی رئیس دانشگاه در مورد بودجه سالانه و اظهار نظر در مورد آن
 16. پیشنهاد تجدید نظر در طرح تشكیلاتی و سازمانی دانشگاه به سازمان‌های ذیربط
 17. تأیید صلاحیت مؤسسات آموزشی و پژوهشی برای الحاق یا وابستگی به دانشگاه و تصویب آن
 18. تصویب آئین نامه‌های داخلی شورای دانشگاه
 19. پذیرش دانشمندان داخلی و خارجی به عضویت افتخاری دانشگاه
 20. اتخاذ تصمیم در مورد پذیرش دانشجویان انتقالی از دانشگاه‌های داخل و خارج از كشور
 21. برنامه‌ریزی پذیرش دانشجو براساس امكانات دانشگاه با توجه به برنامه توسعه كشور
 22. بررسی روش‌های همكاری با مؤسسات دولتی و غیردولتی و تدوین ضوابط برای آن
 23. بررسی سالانه امكانات علمی (نیروی انسانی و تجهیزات) دانشگاه و تعیین كمبودها و طبقه‌بندی نیازهای علمی و اقدام برای تأمین آن
 24. تصویب ظرفیت پذیرش دانشجو در هر رشته در چارچوب مقررات

bulletاطلاعات اعضای شورای دانشگاه

bulletبرنامه زمانبندی جلسات شورای دانشگاه

bulletارتباط با ما

 • آدرس: دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان مرکزی، طبقه سوم
 • صندوق پستی: 111-14115
 • تلفن: 82884136
 • دورنگار: 88007598
 • Email:shayeghan@modares.ac.ir