میزان شهریه دانشجویان


 

میزان شهریه دوره‌های شهریه پرداز مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری دانشگاه تربیت مدرس با توجه به مصوبات مراجع رسمی دانشگاه، به شرح جداول زیر اعلام می‌شود:

مقطع تحصیلی دوره/نحوه پذیرش شروع به تحصیل جدول شهریه
دکتری (Ph.D) دوره نوبت دوم و ظرفیت مازاد (دانشکده علوم پزشکی) 1400 مشاهده
دکتری (Ph.D) دانشجویان بین الملل(غیرایرانی) پژوهش محور 1400 مشاهده
کارشناسی ارشد غیرایرانی 1400 مشاهده
کارشناسی ارشد دوره نوبت دوم 1400 مشاهده
کارشناسی ارشد دوره ظرفیت مازاد (دانشکده علوم پزشکی) 1400 مشاهده
کارشناسی ارشد دوره یادگیری الکترونیکی (مجازی) 1400 مشاهده
کارشناسی ارشد دوره پردیس دانشگاهی 1400 مشاهده
دکتری دوره پردیس دانشگاهی 1400 مشاهده
دکتری دانشجویان بین الملل(غیرایرانی) آموزشی- پژوهشی 1400 مشاهده