حوزه ریاست


 
ریاست دانشکده


مرتضی شهبازی نیا
معاون پژوهشی و فناوری


محمدجعفر حبیب زاده
معاون آموزشی


محمود صابر

مدیران گروه‌ها


حقوق خصوصی


محمدباقر پارساپور
حقوق عمومی


مرتضی شهبازی نیا
حقوق بین‌الملل


مرتضی شهبازی نیا
حقوق مالکیت فکری


محمود صادقی
حقوق کیفری و جرم‌شناسی


محمد فرجیها