گروه‌های پژوهشی


 
مهندسي پروتئين
مهندسي پروتئين

• شناسایی داروهای پروتئینی اولویت‌دار

• تهیه داروهای پروتئینی در حد تولید آزمایشگاهی و انبوه

• بررسی اثرات بیولوژیک و فیزیولوژیک داروهای نوترکیب

• تحقیق و تولید آنتی‌بادی‌های مونوکلونال و نوترکیب و کاربرد آن‌ها در تشخیص و درمان

• تحقیق، تولید و تخلیص آنزیم‌های دارای کاربری دارویی و تشخیصی

• تحقیق، تولید و راه‌اندازی روش‌های مولکولی به‌منظور تشخیص بیماری‌ها و عفونت‌ها

گياهان تراريخت
گياهان تراريخت

• تحقیق و تولید محصولات تراریخت مقاوم به عوامل طبیعی (شوری، کم‌آبی و ...)

• تحقیق و تولید محصولات و ارقام پر محصول زراعی

• تحقیق و تولید محصولات تراریخت با هدف تولید متابولیت های ثانویه پرمصرف و ارزشمند با استفاده از وکتورهای نو طراحی‌شده

فرآيندهای توليد انبوه
فرآيندهای توليد انبوه

• تحقیق در خصوص فرآیندهای میان دست و پایین‌ دست برای تولید انبوه محصولات نوترکیب

• تحقیق و ساخت فرمانتورهای مورداستفاده در تولید انبوه محصولات دارویی، غذایی و غیره

• تحقیق در خصوص روش‌های تخلیص (پایین‌دست) در مقیاس آزمایشگاهی و صنعتی