حوزه ریاست


 
ریاست دانشکده


کیومرث مظاهری بادی
معاون اداری و مالی


محمدرضا انصاری
معاون آموزشی و پژوهشی


حسن مسلمی نائینی

مدیران گروه‌ها


مهندسی ساخت و توليد


داود اکبری
هوافضا


امین فرخ آبادی
طراحی كاربردی


غلامحسین لیاقت
تبديل انرژی


مهدی معرفت