افراد


 
 • محمد جانعلی نژاد
 • رئیس دفتر معاونت
 • 3102
 • حسين رضانژاد
 • مسئول اتاق پذیرایی شورا
 • 2008
 • منصور پورخانی دموچالی
 • مسئول حسابداری معاونت پشتیبانی
 • 3080
 • فریبا حیدری
 • کارشناس مسئول دفتر معاونت
 • 2008
 • گلناز خدایی
 • مسئول دفتر
 • 4188
 • احمدعلی سیفی
 • حسابدار معاونت پشتیبانی و دفتر ریاست
 • 3252