ارتباط با ما


 
  • آدرس: دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان مرکزی، معاونت فرهنگی و اجتماعی
  • صندوق پستی: 197-14115
  • تلفن: 82883019
  • دورنگار: 82883019
  • Website: culture.modares.ac.ir
  • Email: Foad@modares.ac.ir