اخبار و رویدادها


   
   دوره های آموزشی برگزار شده :
  • کارگاه آموزشی ایمنی ، حفاظت و مدیریت آزمایشگاه ها
  • دوره آموزشی آتش نشانی
  • دوره آموزشی کمک های اولیه
  • دوره آموزشی ایمنی کپسول های گاز مصرفی در آزمایشگاه ها