تأمین مدرک


 

تأمين اطلاعات مورد نياز دانشجويان و اعضای هيأت علمی دانشگاه تربيت مدرس توسط منابع خارج از كتابخانه مركزی را عهده دار می باشد.

گروه تامین مدرک

نحوه استفاده از خدمات تامين مدرك برای دانشجويان و اعضای هيات علمی دانشگاه تربيت مدرس:
چنانچه منابع مورد نياز دانشجويان و اعضای هيأت علمی دانشگاه تربيت مدرس، در كتابخانه موجود نباشد، اين پژوهشگران می توانند با مراجعه به سایت کتابخانه مرکزی و تکمیل فرم سفارش مقاله نسبت به درخواست اطلاعات اقدام كنند. اين منابع شامل مقاله فارسی، مقاله لاتین و فصل هایی از کتاب و .... می باشد.