اهداف و برنامه‌ها


 
  1. تحلیل نظام مند و راهبردی رسالت ، اهداف و عملکرد مؤسسه به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و چالش ها
  2. نهادینه کردن و اشاعه فرهنگ نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در مؤسسه
  3. ارتقای کیفیت مؤلفه های دروندادی ، فرایندی و بروندادی مؤسسه
  4. نهادینه کردن ارزیابی درونی به عنوان یکی از فرآیندهای اصلی برنامه ریزی بهبود کیفیت فعالیتهای آموزشی ، پژوهشی و فناوری ، فناوری و اجتماعی ، دانشجویی و اجرای مؤسسه
  5. افزایش بهره وری با استفاده از فرآیند نظام مند نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسه
  6. ایجاد وحدت رویه در امر نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت در همه حوزه های عملکردی مؤسسه
  7. تقویت زمینه های پاسخگویی مؤسسه به ذی نفعان داخلی و بیرونی
  8. ارتقا و تضمین کیفیت نظام مند مؤسسه از طریق بررسی و مقایسه وضعیت موجود با استانداردهای ملی ، منطقه ای و بین المللی