اداره کل حوزه ریاست


 

دفتر ریاست دانشگاه در حوزه‌های مختلفی انجام وظیفه می‌کند؛

  • پيشبرد و نظارت بر حسن اجرای فعاليت‌های جاری دانشگاه مطابق با اهداف ذكرشده در اساسنامه دانشگاه، سند چشم انداز 20ساله و برنامه راهبردی دانشگاه
  • هماهنگی واحدهای مختلف و پاسخگويی به مراجع ذيصلاح
  • تنظيم دستور جلسات و ابلاغ و پيگيری مصوبات
  • پيگيری دستورات رئيس دانشگاه
  • نظارت بر گردش امور و حسن اجرای عملكرد دبيرخانه‌های وابسته به دفتر اعم از:
  • ايجاد هماهنگی بين رئيس دانشگاه، معاونان و مديريت‌های دانشگاه از جمله مديريت‌های حوزه رياست