متن کامل خبر


 
ایجاد شبکه شناسایی نخبگان در دانشگاه

خلاصه خبر: پنجمین جلسه کارگروه جذب نخبگان تخصصی 7 اسفند با حضور دکتر احمدی، دکتر سمنانیان و اعضای کارگروه برگزار و طی آن بر ایجاد شبکه شناسایی نخبگان در دانشگاه تأکید شد.

در این نشست که با تأکید رییس دانشگاه بر اهمیت کارگروه در پیشرفت و توسعه دانشگاه آغاز شد، مقرر گردید شبکه شناسایی نخبگان در دانشگاه ایجاد شود. همچنین هسته اصلی جذب نخبگان گسترش یابد و افراد خاص با توانمندی های ویژه شناسایی و مشاوره قوی در تور نخبه گزینی وجود داشته باشد.
در این جلسه با یادآوری وظیفه کارگروه جذب نخبگان تخصصی که کشف استعدادهای جدید و حفظ استعدادهای فعلی است، بر آورده سازی حداقل انتظارت نخبگان، مورد تأکید قرار گرفت. همچنین پیش نویس نحوه حمایت و شرح وظایف نخبگان وابسته دانشگاه تربیت مدرس (پیشنهاد شده توسط دکتر حسینخانی) مطرح شد و از آنجایی که دستورالعمل عضویت هیأت علمی وابسته بین المللی در دانشگاه تربیت مدرس در هیأت امنای دانشگاه تصویب شده است، مقرر شد شیوه نامه اجرایی برای اعضای هیأت علمی وابسته بین المللی در دانشگاه توسط دکتر سعیدی و دکتر حسینخانی طراحی و ارائه گردد.
در پنجمین نشست کارگروه جذب نخبگان تخصصی بر شناسایی گروه های آموزشی دارای توان و پتانسیل بین المللی شدن ( توسط معاون آموزشی) تأکید شد. همچنین مقرر گردید از کارگروه جذب نخبگان تخصصی برای معرفی و شناسایی افراد نخبه برای بین المللی شدن، استفاده شود.
همچنین مقرر شد فلوچارتی از روال جذب نخبگان تخصصی طراحی و ارائه گردد و شیوه نامه جذب نخبگان و نحوه اجرای آن بعد از یکسال بازنگری شود. همچنین طرح بهره مندی دانشگاه از دستیار پژوهش با همکاری معاون پژوهشی و فناوری، تهیه و برای تصویب به هیأت رئیسه دانشگاه ارسال شود.

15 اسفند 1397 / تعداد نمایش : 580