متن کامل خبر


 
انتصاب مدیران جدید گروه های آموزشی دانشگاه

خلاصه خبر: طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیران گروه های آموزشی خون شناسی، جامعه شناسی و علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه منصوب شدند.

بر اساس احکام صادره، دکتر سعید کاویانی با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه خون شناسی دانشکده علوم پزشکی، دکتر علی محمد حاضری با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه جامعه شناسی دانشکده علوم انسانی و دکتر مهدی رحمانی نیا با رتبه علمی استادیار به عنوان مدیر گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه منصوب شدند.
در بخشی از این احکام که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است: امید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همکاران و در نظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگاه، با تدبیر امور در جهت ارتقای گروه، دانشکده و دانشگاه و انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.
همچنين رییس دانشگاه در نامه هایی جداگانه از دکتر مسعود سلیمانی مدیر پیشین گروه خون شناسی، دکتر علی ساعی مدیر پیشین گروه جامعه شناسی و دکتر ربیع بهروز اشکیکی مدیر پیشین گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه های آموزشی مذکور تقدیر و تشكر كرد.

15 اردیبهشت 1398 / تعداد نمایش : 942