دکتری


 
نام و نام خانوادگی استاد راهنما تاریخ دفاع جزئیات
سجاد عسکری متین غلامرضا, کیانی 1396 مشاهده
الهام یزدان مهر رامین, اکبری 1395 مشاهده
ایمان موسوی غلامرضا, کیانی 1393 مشاهده
الهام محمدی غلامرضا, کیانی 1393 مشاهده
مهربان هماوندی غلامرضا, کیانی 1393 مشاهده
شهاب مرادخانی رامین, اکبری 1393 مشاهده
پروانه شایسته فر غلامرضا, کیانی 1392 مشاهده
بابک دادوند رامین, اکبری 1392 مشاهده
بابک مهدوی غلامرضا, کیانی 1391 مشاهده
لیلا تاجیک رامین, اکبری 1390 مشاهده
کبری توسلی رامین, اکبری 1390 مشاهده
احمدرضا اقتصادی رودی رامین, اکبری 1390 مشاهده
سارا جلالی غلامرضا, کیانی 1389 مشاهده
گودرز علی بخشی غلامرضا, کیانی 1388 مشاهده
نبی کریمی (الوار) رامین, اکبری 1388 مشاهده