دکتری


 
نام و نام خانوادگی استاد راهنما تاریخ دفاع جزئیات
قاسم خرمی مسعود, غفاری 1396 مشاهده
عباس عمادی ابوالفضل, شکوری 1396 مشاهده
عبدالقیوم ترابی ابوالفضل, شکوری 1396 مشاهده
محمد تباشیر ابوالفضل, شکوری 1396 مشاهده
سعید نریمان عباس, منوچهری باغبادرانی 1395 مشاهده
مهدی مظفری نیا عباس, منوچهری باغبادرانی 1395 مشاهده
محمدمهدی حسینی فائق ابوالفضل, شکوری 1395 مشاهده
سجاد چیت فروش ابوالفضل, شکوری 1395 مشاهده
فرید خاتمی عباس, منوچهری باغبادرانی 1392 مشاهده
مسلم عباسی حاتم, قادری 1392 مشاهده
زکیه عادلی مسعود, غفاری 1392 مشاهده
محمد کمالی زاده عباس, منوچهری باغبادرانی 1391 مشاهده
محسن علوی پور عباس, منوچهری باغبادرانی 1391 مشاهده
محرم طاهرخانی حاتم, قادری 1391 مشاهده
عبدالرسول حسنی فر حاتم, قادری 1391 مشاهده
تورج رحمانی مسعود, غفاری 1391 مشاهده
گیتی پورزکی کلویر عباس, منوچهری باغبادرانی 1390 مشاهده
ایرج رنجبر عباس, منوچهری باغبادرانی 1390 مشاهده
شروین مقیمی زنجانی حاتم, قادری 1390 مشاهده
علی محمدزاده مسعود, غفاری 1390 مشاهده
جلیل دارا ابوالفضل, شکوری 1390 مشاهده
جواد حیدری سیدعلیرضا, حسینی بهشتی 1390 مشاهده
رضا اکبری نوری حاتم, قادری 1389 مشاهده
محمد لعل علیزاده مسعود, غفاری 1389 مشاهده
ناصر پورحسن مسعود, غفاری 1389 مشاهده
پگاه مصلح عباس, منوچهری باغبادرانی 1388 مشاهده
حمید نساج عباس, منوچهری باغبادرانی 1388 مشاهده
نرگس تاجیک نشاطیه حاتم, قادری 1388 مشاهده
شهروز شریعتی مسعود, غفاری 1388 مشاهده
مسعود عبدالحسین پورفرد مسعود, غفاری 1388 مشاهده
مرتضی بحرانی ابوالفضل, شکوری 1388 مشاهده
محمد علی توانا سیدعلیرضا, حسینی بهشتی 1388 مشاهده
احمد بستانی حاتم, قادری 1387 مشاهده
محمدعلی قاسمی حاتم, قادری 1385 مشاهده
حسین اطهری مسعود, غفاری 1385 مشاهده
غلامرضا بهروزلک ابوالفضل, شکوری 1385 مشاهده
حسین هادوی سیدعلیرضا, حسینی بهشتی 1385 مشاهده
حسن آب نیکی سیدعلیرضا, حسینی بهشتی 1385 مشاهده
امیر روشن سیدعلیرضا, حسینی بهشتی 1385 مشاهده
محمود نجاتی حسینی عباس, منوچهری باغبادرانی 1384 مشاهده
قدیر نصیری عباس, منوچهری باغبادرانی 1384 مشاهده
داود غرایاق زندی حاتم, قادری 1384 مشاهده
احمد حسینی بنی جمالی حاتم, قادری 1384 مشاهده
علی اصغر قاسمی سیانی مسعود, غفاری 1384 مشاهده
خدایار مرتضوی اصل عباس, منوچهری باغبادرانی 1383 مشاهده
فاطمه صادقی گیوی حاتم, قادری 1383 مشاهده
تقی رستم وندی آغمیونی حاتم, قادری 1383 مشاهده
امیرمسعود شهرام نیا مسعود, غفاری 1383 مشاهده
محمدقلی میناوند چال عباس, منوچهری باغبادرانی 1381 مشاهده
طاهره میرعمادی عباس, منوچهری باغبادرانی 1381 مشاهده
حشمت اله فلاحت پیشه حاتم, قادری 1381 مشاهده
حسین جمالی عباس, منوچهری باغبادرانی 1380 مشاهده
صادق حقیقت حاتم, قادری 1380 مشاهده
مصطفی یونسی حاتم, قادری 1380 مشاهده
نوراله قصیری ابوالفضل, شکوری 1380 مشاهده
ابراهیم برزگر حاتم, قادری 1379 مشاهده
محمد سهرابی ابوالفضل, شکوری 1379 مشاهده
علی گلیائی عباس, منوچهری باغبادرانی 1378 مشاهده
علیرضا صدرا عباس, منوچهری باغبادرانی 1378 مشاهده