دکتری


 
نام و نام خانوادگی استاد راهنما تاریخ دفاع جزئیات
میثم میرزایی تبار محمدرضا, حافظ نیا 1396 مشاهده
عبدالوهاب خرجم لی زهرا, احمدی پور 1396 مشاهده
محمد پاکپور محمدرضا, حافظ نیا 1395 مشاهده
مهدی کریمی سلطان احمدی محمدرضا, حافظ نیا 1395 مشاهده
منصور رحمتی زهرا, احمدی پور 1394 مشاهده
رضا الهویردی زاده محمدرضا, حافظ نیا 1394 مشاهده
حسن پیردشتی محمدرضا, حافظ نیا 1394 مشاهده
مصطفی قادری حاجت محمدرضا, حافظ نیا 1393 مشاهده
سیروس احمدی نوحدانی محمدرضا, حافظ نیا 1392 مشاهده
ریباز قربانی نژاد محمدرضا, حافظ نیا 1392 مشاهده
یحیی میرشکاران زهرا, احمدی پور 1392 مشاهده
کاظم ذوقی بارانی زهرا, احمدی پور 1392 مشاهده
مرتضی قورچی محمدرضا, حافظ نیا 1391 مشاهده
احسان لشگری تفرشی محمدرضا, حافظ نیا 1391 مشاهده
علی ولیقلی زاده زهرا, احمدی پور 1391 مشاهده
رضا حسین پور پویان زهرا, احمدی پور 1390 مشاهده
ابراهیم رومینا محمدرضا, حافظ نیا 1390 مشاهده
لینه بلاغی محمدرضا, حافظ نیا 1390 مشاهده
حسین مختاری هشی زهرا, احمدی پور 1390 مشاهده
هادی ویسی محمدرضا, حافظ نیا 1389 مشاهده
عطااله عبدی محمدرضا, حافظ نیا 1389 مشاهده
عباس احمدی محمدرضا, حافظ نیا 1388 مشاهده
مراد کاویانی راد محمدرضا, حافظ نیا 1385 مشاهده
هادی زرقانی محمدرضا, حافظ نیا 1385 مشاهده
علی شریفی ساداتی محمدرضا, حافظ نیا 1384 مشاهده
هادی اعظمی محمدرضا, حافظ نیا 1383 مشاهده
محمدحسین افشردی محمدرضا, حافظ نیا 1380 مشاهده
محمدباقر قالیباف محمدرضا, حافظ نیا 1380 مشاهده