دکتری


 
نام و نام خانوادگی استاد راهنما تاریخ دفاع جزئیات
منصور حلیمی برده زرد منوچهر, فرج زاده اصل 1396 مشاهده
مروت افتخاری سیاوش, شایان 1396 مشاهده
شفیع موسوی منوچهر, فرج زاده اصل 1395 مشاهده
غلامرضا زارع سیاوش, شایان 1394 مشاهده
نعمت ا... کریمی منوچهر, فرج زاده اصل 1393 مشاهده
مریم جابری سیاوش, شایان 1392 مشاهده
محمد احمدی منوچهر, فرج زاده اصل 1392 مشاهده
روح اله اوجی منوچهر, فرج زاده اصل 1392 مشاهده
علی احمدآبادی سیاوش, شایان 1391 مشاهده
امان الله فتح نیا منوچهر, فرج زاده اصل 1389 مشاهده
اسداله خورانی منوچهر, فرج زاده اصل 1389 مشاهده
محمد رحیمی منوچهر, فرج زاده اصل 1388 مشاهده
مصطفی کریمی احمدآباد منوچهر, فرج زاده اصل 1386 مشاهده
ام السلمه بابایی فینی منوچهر, فرج زاده اصل 1382 مشاهده
حسین شیخ حسنی منوچهر, فرج زاده اصل 1380 مشاهده