حوزه ریاست


 
ریاست دانشکده


غلامحسین غلامحسین زاده
معاون اداری و مالی


میریلا احمدی
معاون پژوهشی


عیسی متقی زاده
معاون آموزشی


سید مسعود موسوی شفائی

مدیران گروه‌ها


روانشناسی


پرویز آزادفلاح
تربيت بدنی


محمد احسانی
جغرافيا و برنامه‌ریزی شهری


عبدالرضا رکن الدین افتخاری
جغرافيا و برنامه‌ریزی روستایی


عبدالرضا رکن الدین افتخاری
زبان و ادبيات فارسی


سعید بزرگ بیگدلی
جامعه شناسی


علی محمد حاضری
جغرافیای سیاسی


محمدرضا حافظ نیا
فلسفه، حکمت و منطق


داود حسینی چفلی
علوم قرآن و حديث


کاوس روحی برندق
مطالعات زنان


کبری روشن فکر
علوم تربيتی


سیدمهدی سجادی
جغرافیای طبیعی


سیاوش شایان
سنجش از راه دور


محمد شریفی کیا
تاريخ


مقصود علی صادقی گندمانی
علوم سياسی


مسعود غفاری
آموزش زبان انگليسی


غلامرضا کیانی
زبان فرانسه


محمود رضا گشمردی
زبان‌شناسی


ارسلان گلفام
زبان روسی


محمدرضا محمدی
روابط بین‌الملل


سید مسعود موسوی شفائی
زبان و ادبيات عرب


فرامرز میرزائی
دروس مدرسی


ناصر نیکوبخت
باستان شناسی


حامد وحدتی نسب