کارشناسی‌ارشد


 
نام و نام خانوادگی استاد راهنما تاریخ دفاع جزئیات
مهدی بخت نیکو کامران, گشتاسبی گوهرریزی 1397 مشاهده
مجید مهدوی مهر حمید رضا, نجاتی 1396 مشاهده
علیرضا زارع حمید رضا, نجاتی 1396 مشاهده
حامد وطن خواه حمید رضا, نجاتی 1396 مشاهده
سعید معلم حبیب آبادی کامران, گشتاسبی گوهرریزی 1396 مشاهده
علیرضا گنجی کامران, گشتاسبی گوهرریزی 1396 مشاهده
نعیم دادخواه کامران, گشتاسبی گوهرریزی 1396 مشاهده
مهرداد میرزانیا کامران, گشتاسبی گوهرریزی 1396 مشاهده
مجید قاسمی کامران, گشتاسبی گوهرریزی 1396 مشاهده
محمدصادق محمدیان بابارمضانی مرتضی, احمدی 1396 مشاهده
امین آینه مرتضی, احمدی 1396 مشاهده
مرتضی حسنی مرتضی, احمدی 1396 مشاهده
احسان امینی مرتضی, احمدی 1396 مشاهده
علی رضایی مرتضی, احمدی 1396 مشاهده
مصطفی حامدی نسب کامران, گشتاسبی گوهرریزی 1395 مشاهده
امین خدایار حمید رضا, نجاتی 1395 مشاهده
مهرداد ایمانی تیله نویی حمید رضا, نجاتی 1395 مشاهده
معین رنجبر کامران, گشتاسبی گوهرریزی 1395 مشاهده
حسن رئیسی کامران, گشتاسبی گوهرریزی 1395 مشاهده
هاشم زارعی مرتضی, احمدی 1395 مشاهده
سولماز ستاری مرتضی, احمدی 1395 مشاهده
بهنام قبادی حمید رضا, نجاتی 1394 مشاهده
ابوالفضل دلیرنسب کامران, گشتاسبی گوهرریزی 1394 مشاهده
بهنام وفاجو دمیرچی کامران, گشتاسبی گوهرریزی 1394 مشاهده
علی نیکزاد کیونانی کامران, گشتاسبی گوهرریزی 1394 مشاهده
عذیر الوندی مرتضی, احمدی 1394 مشاهده
محمدحسن حسین زاده مرتضی, احمدی 1394 مشاهده
رضا حسنی زاده مرتضی, احمدی 1394 مشاهده
اسماعیل عیدی وندی مرتضی, احمدی 1394 مشاهده
مصطفی آتشی کامران, گشتاسبی گوهرریزی 1393 مشاهده
جواد دودانگه کامران, گشتاسبی گوهرریزی 1393 مشاهده
مهدی سالاری کامران, گشتاسبی گوهرریزی 1393 مشاهده
احمد عبادت مرتضی, احمدی 1393 مشاهده
محمود قورچیان مرتضی, احمدی 1393 مشاهده
محمد حسین عرب نژاد مرتضی, احمدی 1393 مشاهده
وحید مرادی مرتضی, احمدی 1393 مشاهده
فاطمه اسکندری کامران, گشتاسبی گوهرریزی 1392 مشاهده
امیر صالحی کامران, گشتاسبی گوهرریزی 1392 مشاهده
علیرضا نادی کامران, گشتاسبی گوهرریزی 1392 مشاهده
حسن نجمی نیا مرتضی, احمدی 1392 مشاهده
محمـود خسـروی کارشـک مرتضی, احمدی 1392 مشاهده
پریسا باقرزاده کامران, گشتاسبی گوهرریزی 1391 مشاهده
بهروز پاریاب کامران, گشتاسبی گوهرریزی 1391 مشاهده
عبداله دینی مرتضی, احمدی 1391 مشاهده
علی اصغر صفری ورزنه مرتضی, احمدی 1391 مشاهده
عدالت آزاد مرتضی, احمدی 1391 مشاهده
بهزاد بالائی میاردان کامران, گشتاسبی گوهرریزی 1390 مشاهده
محمد غفوری مقدم کامران, گشتاسبی گوهرریزی 1390 مشاهده
محمد جوادی مرتضی, احمدی 1390 مشاهده
بهروز صفاری پور مرتضی, احمدی 1390 مشاهده
بهروز دادرسی مرتضی, احمدی 1390 مشاهده
علـی آریـن فر مرتضی, احمدی 1390 مشاهده
ایوب الیاسی کامران, گشتاسبی گوهرریزی 1389 مشاهده
مجتبی رازانی مرتضی, احمدی 1389 مشاهده
محمدرضا عرفان مرتضی, احمدی 1389 مشاهده
علی نعیمی پور مرتضی, احمدی 1389 مشاهده
وحید زارعی کامران, گشتاسبی گوهرریزی 1388 مشاهده
مرتضی گل حسنی کامران, گشتاسبی گوهرریزی 1388 مشاهده
امید سعیدی مرتضی, احمدی 1388 مشاهده
نادر قاسم پور کامران, گشتاسبی گوهرریزی 1387 مشاهده
مهرنوش آزادمهر کامران, گشتاسبی گوهرریزی 1387 مشاهده
حمیدرضا نجاتی مرتضی, احمدی 1387 مشاهده
ایمان عطار مرتضی, احمدی 1387 مشاهده
بهنام پناه بر کامران, گشتاسبی گوهرریزی 1386 مشاهده
همایون کردی کامران, گشتاسبی گوهرریزی 1386 مشاهده
مجید اسلامی کامران, گشتاسبی گوهرریزی 1386 مشاهده
یاسر نعیمی کامران, گشتاسبی گوهرریزی 1386 مشاهده
علی رهنما مرتضی, احمدی 1386 مشاهده
نفیسه صالحی سیاوشانی مرتضی, احمدی 1386 مشاهده
رضا رشیدی مرتضی, احمدی 1386 مشاهده
مجید میراحمدی شلمزاری مرتضی, احمدی 1386 مشاهده
مسعود کریمی کامران, گشتاسبی گوهرریزی 1385 مشاهده
محمدصادق لاجوردی کامران, گشتاسبی گوهرریزی 1385 مشاهده
بهراد ملاحسنی مجدآبادی کامران, گشتاسبی گوهرریزی 1385 مشاهده
مجتبی عمران زاده کامران, گشتاسبی گوهرریزی 1385 مشاهده
سهند ساعدی کامران, گشتاسبی گوهرریزی 1385 مشاهده
حمید درزی نفت چالی مرتضی, احمدی 1385 مشاهده
مجتبی فرهادی پور مرتضی, احمدی 1385 مشاهده
محسن صائمی مرتضی, احمدی 1385 مشاهده
علی اصغر یعقوبی مرتضی, احمدی 1385 مشاهده
هادی زادسر کامران, گشتاسبی گوهرریزی 1384 مشاهده
پویا تورگلی قهفرخی کامران, گشتاسبی گوهرریزی 1384 مشاهده
سعید حسین آقایی فرد مرتضی, احمدی 1384 مشاهده
مجتبی عسکری مرتضی, احمدی 1384 مشاهده
بهروز سمندری مرتضی, احمدی 1384 مشاهده
محمد فروغی مرتضی, احمدی 1384 مشاهده
صالح بالیده کامران, گشتاسبی گوهرریزی 1383 مشاهده
عباس فضلیان کامران, گشتاسبی گوهرریزی 1383 مشاهده
جلال الدین سیدی کامران, گشتاسبی گوهرریزی 1383 مشاهده
جلیل ابراهیم پور مرتضی, احمدی 1383 مشاهده
مسعود دهقانی مقدم مرتضی, احمدی 1383 مشاهده
مهدی زورآبادی مرتضی, احمدی 1383 مشاهده
رضا اشجاری مرتضی, احمدی 1383 مشاهده
علی لنگری کامران, گشتاسبی گوهرریزی 1382 مشاهده
حامد قزل سفلی کامران, گشتاسبی گوهرریزی 1382 مشاهده
سیف الدین موسی زاده کامران, گشتاسبی گوهرریزی 1382 مشاهده
بهروز اوحدی مرتضی, احمدی 1382 مشاهده
محمدعلی فروتن مرتضی, احمدی 1382 مشاهده
داود خدادادی کامران, گشتاسبی گوهرریزی 1381 مشاهده
داود عزیز محمدی کامران, گشتاسبی گوهرریزی 1381 مشاهده
بابک فتح الهی کامران, گشتاسبی گوهرریزی 1381 مشاهده
روح اله تقی زاده مرتضی, احمدی 1381 مشاهده
اکبر کاظمی نجف آبادی مرتضی, احمدی 1381 مشاهده
مجید آخوندی مرتضی, احمدی 1381 مشاهده
کاظم هاشمی کامران, گشتاسبی گوهرریزی 1380 مشاهده
زهره فخرایی کامران, گشتاسبی گوهرریزی 1380 مشاهده
حمیدرضا باقری مرتضی, احمدی 1380 مشاهده
امیراسعد فاطمی مرتضی, احمدی 1380 مشاهده
سعید دهقان فاروجی کامران, گشتاسبی گوهرریزی 1379 مشاهده
محمد صادقی کامران, گشتاسبی گوهرریزی 1379 مشاهده
عباس تقوائیان کامران, گشتاسبی گوهرریزی 1379 مشاهده
امیررحیم خوش برش کامران, گشتاسبی گوهرریزی 1379 مشاهده
مجید نیکخواه کامران, گشتاسبی گوهرریزی 1379 مشاهده
سعید آلکایی طالقان کامران, گشتاسبی گوهرریزی 1379 مشاهده
مرتضی همزه ابیازنی مرتضی, احمدی 1379 مشاهده
عبدالرضا صادقی مرتضی, احمدی 1379 مشاهده
داود دودانگه مرتضی, احمدی 1379 مشاهده
مسلم حکیمیان گیوی مرتضی, احمدی 1379 مشاهده
محمد محمدی کامران, گشتاسبی گوهرریزی 1378 مشاهده
مجید طاهری توکل کامران, گشتاسبی گوهرریزی 1378 مشاهده
محسن مشاری مرتضی, احمدی 1378 مشاهده
علیرضا سلطانی مرتضی, احمدی 1378 مشاهده
محمد صداقی مرتضی, احمدی 1378 مشاهده
محمدصادق کارگر کامران, گشتاسبی گوهرریزی 1377 مشاهده
بهمن احدی منافی مرتضی, احمدی 1377 مشاهده
احمد رمضان زاده کامران, گشتاسبی گوهرریزی 1376 مشاهده