نانو مواد


 

گروه نانومواد گرایشی از بخش مهندسی مواد در دانشگاه تربیت مدرس است. تحقیقات ما بر روی پدیده های نانو ذرات و سنتز نانومواد خلوص بالا با خواص فیزیکی، شیمیایی و الکترونیکی مناسب برای کاربرد در زمینه‌های مختلف مهندسی متمرکز شده است.