فرم‌ها


 
فرم های دانشگاهbulletفرم های دانشکده


فرم‌های آموزشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: تمدید تحصیلی دکتری دکتری 81
فرم شماره 2: تعیین استاد راهنمای دانشجوی دکتری دکتری 76
فرم شماره 3: فرم تعیین موضوع سمینار1 دکتری دکتری 106
فرم شماره 2: تمدید تحصیلی دوم کارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 65
فرم شماره 1: تمدید تحصیلی اول کارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 56
فرم شماره 3: فرم تعیین استاد راهنما و عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد 133
فرم شماره 4: فرم تعیین موضوع سمینار کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 132
فرم شماره 1: فرم انصراف از تحصیل مشترک 44
فرم شماره 2: تسویه حساب مشترک 272
فرم شماره 3: مجوز دفاع مشترک 174
فرم شماره 4: فرم درخواست مرخصی تحصیلی مشترک 22
فرم شماره 5: درخواست دانشجو جهت طرح در کمیسیون موارد‌ خاص مشترک 144
فرم شماره 6: درخواست مجوز خروج از کشور (سفرهای زیارتی و ساحتی) مشترک 23
فرم شماره 7: فرم درخواست صدور گواهی ( اعلام معدل، ارزیابی جامع، اعلام فراغت ار تحصیل، اعلام رتبه) مشترک 40فرم‌های پژوهشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: دفاع از موضوع پیشنهادی رساله دکتری دکتری 176
فرم شماره 2: فرم دفاع از رساله دکتری دکتری 126
فرم شماره 1: فرم دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 230
فرم شماره 2: فرم صورت جلسه ارائه شفاهی گزارش پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 167
فرم شماره 1: اطلاعیه جلسه دفاع مشترک 329
فرم شماره 2: تغییر استاد مشاور مشترک 73
فرم شماره 3: تعیین استاد راهنمای دوم پایان نامه / رساله مشترک 24
فرم شماره 4: تقاضای تغییر عنوان پایان نامه /رساله مشترک 37
فرم شماره 5: تعهد نامه ارائه مقاله ثبت نام شده در کنفرانس مشترک 31
فرم شماره 6: فرم هزینه کرد پشتیبانی پایان‌نامه‌/ رساله مشترک 43
فرم شماره 7: صورت ریز هزینه های مصرفی پایان نامه مشترک 44
فرم شماره 8: فرم انتخاب پایان نامه/ رساله برتر دانشجویی مشترک 32
فرم شماره 9: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران مشترک 45
فرم شماره 10: تسویه حساب دانشکده مشترک 286
فرم شماره 11: الگوی چکیده پایان‌نامه/رساله مشترک 282
فرم شماره 12: خلاصه آئین نگارش پایان‌نامه/ رساله مشترک 278
فرم شماره 13: فرم های لازم برای فرصت مطالعاتی دانشجویان مشترک 53فرم‌های اداری و مالی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: فرم دریافت کلید آزمایشگاه از امور اداری دانشکده مشترک 173
فرم شماره 2: برنامه حضور دانشجویان درآزمایشگاه مشترک 195
فرم شماره 3: مجوز استفاده از آزمایشگاه مشترک 350
فرم شماره 4: فرم انتقال اموال داخلی واحد مشترک 11
فرم شماره 5: فرم انتقال اموال مشترک 20
فرم شماره 6: فرم درخواست خروج اموال از دانشگاه مشترک 10