دکتری


 
نام و نام خانوادگی استاد راهنما تاریخ دفاع جزئیات
هادی شکیبیان نصراله, مقدم چرکری 1397 مشاهده
حمیدرضا کشاورز محمدیان محمد, صنیعی آباده 1397 مشاهده
مهرداد الماسی محمد, صنیعی آباده 1397 مشاهده
حجت الله جهانی سعید, جلیلی 1397 مشاهده
وسام ابراهیم محمد, صنیعی آباده 1396 مشاهده
سمیه کیان پیشه نصراله, مقدم چرکری 1395 مشاهده
عبد العزیز الیوسف نصراله, مقدم چرکری 1395 مشاهده
سعید شهریوری جوقان سعید, جلیلی 1395 مشاهده
امیر لکی زاده سعید, جلیلی 1395 مشاهده
علی غلامی رودی سعید, جلیلی 1394 مشاهده
جلال الدین نصیری نصراله, مقدم چرکری 1394 مشاهده
رضا مرتضوی سعید, جلیلی 1394 مشاهده
احمد ایزدی پور بهزاد, اکبری نودوزقی 1394 مشاهده
حمیدرضا شایق بروجنی نصراله, مقدم چرکری 1393 مشاهده
حسین هاشمی نژاد سعید, جلیلی 1393 مشاهده
شقایق نادری نصراله, مقدم چرکری 1391 مشاهده
محمد علی زارع چاهوکی نصراله, مقدم چرکری 1391 مشاهده
محمد رحمانی منش سعید, جلیلی 1391 مشاهده
سماء گلیائی سعید, جلیلی 1391 مشاهده
نرگس خاکپور سعید, جلیلی 1391 مشاهده
غلامرضا شاه محمدی سعید, جلیلی 1389 مشاهده
محرم منصوری زاده نصراله, مقدم چرکری 1388 مشاهده
مهدی آبادی سعید, جلیلی 1387 مشاهده
محمدرضا کیوان پور نصراله, مقدم چرکری 1386 مشاهده
مرتضی بابامیر سعید, جلیلی 1386 مشاهده
بهروز ترک لادانی سعید, جلیلی 1383 مشاهده