کارشناسی‌ارشد


 
نام و نام خانوادگی استاد راهنما تاریخ دفاع جزئیات
مریم بانان نوجوانی مریم, نیکخواه 1396 مشاهده
زهره پناهی الناز, تمجید شبستری 1396 مشاهده
مهسا بهلولی الناز, تمجید شبستری 1395 مشاهده
علیرضا عسکری مریم, نیکخواه 1395 مشاهده
مانی سلیمیان طاهره, توحیدی مقدم 1395 مشاهده
مسعود رضایی الناز, تمجید شبستری 1395 مشاهده
شادی مرزوقی الناز, تمجید شبستری 1395 مشاهده
سالار خالدیان مریم, نیکخواه 1393 مشاهده
شهناز اشرف پور طاهره, توحیدی مقدم 1393 مشاهده
زهرا ایمانی طاهره, توحیدی مقدم 1392 مشاهده
محمد صالحی علی آباد علیا مریم, نیکخواه 1391 مشاهده
آذرخش اولادزاد عباس آبادی مریم, نیکخواه 1390 مشاهده