دکتری


 
نام و نام خانوادگی استاد راهنما تاریخ دفاع جزئیات
نیلوفر شیروانی زاده سیدشهریار, عرب 1397 مشاهده
مینا سادات نادری بیژن, رنجبر 1396 مشاهده
هاجر فیلسوفیان بیژن, رنجبر 1396 مشاهده
حسین برخه بیژن, رنجبر 1396 مشاهده
نرگس شهبازی بیژن, رنجبر 1396 مشاهده
مریم پژوهش حسین, نادری منش 1395 مشاهده
زینب توسلی بیژن, رنجبر 1395 مشاهده
ابوالفضل میرزاپور ارمکی بیژن, رنجبر 1395 مشاهده
رضوان مبصری حسین, نادری منش 1395 مشاهده
الیاس شمس حسین, نادری منش 1395 مشاهده
زهرا تارخ حسین, نادری منش 1395 مشاهده
اسماعیل بهمرد پرویز, عبدالمالکی 1395 مشاهده
زهرا سلگی بیژن, رنجبر 1395 مشاهده
زهرا رضایی بیژن, رنجبر 1395 مشاهده
مهدی صادقی بیژن, رنجبر 1395 مشاهده
مهدی پورشیخعلی اصغری پرویز, عبدالمالکی 1394 مشاهده
نیلوفر نیکنام حسین, نادری منش 1394 مشاهده
زیدالدین پشندی حسین, نادری منش 1394 مشاهده
فروغ حکیمی نیا بیژن, رنجبر 1394 مشاهده
حمیدرضا خیری منجیلی حسین, نادری منش 1393 مشاهده
محمدرضا رمضانی حسین, نادری منش 1393 مشاهده
مریم صدری پرویز, عبدالمالکی 1393 مشاهده
آزاده عزیزی بیژن, رنجبر 1393 مشاهده
زینب باقری بیژن, رنجبر 1393 مشاهده
مهدی کریمی حسین, نادری منش 1392 مشاهده
امیر ثابت پرویز, عبدالمالکی 1392 مشاهده
فاطمه جوانی جونی پرویز, عبدالمالکی 1392 مشاهده
ابراهیم برزگری اسدآبادی پرویز, عبدالمالکی 1392 مشاهده
ندا سرای گرد افشاری حسین, نادری منش 1391 مشاهده
سمانه حسینی حسین, نادری منش 1391 مشاهده
محمدرضا احمدیان پور پرویز, عبدالمالکی 1391 مشاهده
رضا معصومی جهاندیزی پرویز, عبدالمالکی 1391 مشاهده
زهرا کرمی بیژن, رنجبر 1391 مشاهده
محمد رضا گنجعلی خانی بیژن, رنجبر 1391 مشاهده
شهربانو کربلایی محمد حسین, نادری منش 1390 مشاهده
احمد یاری خسروشاهی حسین, نادری منش 1390 مشاهده
هما سلیمانی پرویز, عبدالمالکی 1390 مشاهده
نجمه هادی زاده شیرازی بیژن, رنجبر 1390 مشاهده
پوریا گیل بیژن, رنجبر 1390 مشاهده
طاهره توحیدی مقدم بیژن, رنجبر 1390 مشاهده
امیرحسین تقوی بیژن, رنجبر 1390 مشاهده
معصومه یوسفی نزاد حسین, نادری منش 1389 مشاهده
میترا خیرآبادی حسین, نادری منش 1389 مشاهده
هاشم یعقوبی چهل گز حسین, نادری منش 1389 مشاهده
محمدرضا دیوبند پرویز, عبدالمالکی 1389 مشاهده
صمد جهاندیده پرویز, عبدالمالکی 1389 مشاهده
خسرو خلیفه بیژن, رنجبر 1389 مشاهده
محمد میرزائی صالح آبادی حسین, نادری منش 1388 مشاهده
عمران حشمتی پرویز, عبدالمالکی 1388 مشاهده
پروانه مقامی بیژن, رنجبر 1388 مشاهده
کوروش بامداد حسین, نادری منش 1387 مشاهده
صفیه صوفیان حسین, نادری منش 1387 مشاهده
مهناز یزدانی حسین, نادری منش 1387 مشاهده
آداک نصیری پور بیژن, رنجبر 1387 مشاهده
لیلا حسنی بیژن, رنجبر 1387 مشاهده
بهمن معروفی بیژن, رنجبر 1387 مشاهده
محبوبه ضرابی حسین, نادری منش 1386 مشاهده
مجید تقدیر حسین, نادری منش 1385 مشاهده
سعید امین زاده حسین, نادری منش 1385 مشاهده
فرامرز مهرنژاد حسین, نادری منش 1385 مشاهده
مجید عرفانی مقدم حسین, نادری منش 1385 مشاهده
رضا حسن ساجدی حسین, نادری منش 1383 مشاهده
جعفر محمدیان موسی آبادی حسین, نادری منش 1383 مشاهده
احمد آسوده حسین, نادری منش 1383 مشاهده