دکتری


 
نام و نام خانوادگی استاد راهنما تاریخ دفاع جزئیات
پریسا نصراللهی خسرو, خواجه 1396 مشاهده
سمیه کریم زاده سامان, حسینخانی 1396 مشاهده
فرزاد یوسفی سامان, حسینخانی 1396 مشاهده
مریم خاتمی صادق, حسن نیا 1396 مشاهده
سپیده سپهری رضا, حسن ساجدی 1396 مشاهده
پریسا غیاثی قروه سامان, حسینخانی 1395 مشاهده
سارا محسنی خسرو, خواجه 1395 مشاهده
سارا دانشجو خسرو, خواجه 1395 مشاهده
لیلا صادقی خسرو, خواجه 1395 مشاهده
پریسا بهمنی سامان, حسینخانی 1395 مشاهده
رویا چراغی سامان, حسینخانی 1395 مشاهده
نظام جلیلیان رضا, حسن ساجدی 1395 مشاهده
صفورا جباری خسرو, خواجه 1394 مشاهده
صدیقه خامه چیان سامان, حسینخانی 1394 مشاهده
آزاده لهراسبی نژاد سامان, حسینخانی 1394 مشاهده
پریجهر زمانی رضا, حسن ساجدی 1394 مشاهده
احسان دهنوی خسرو, خواجه 1393 مشاهده
بهمن مومن خسرو, خواجه 1393 مشاهده
فرشته رحمتی سامان, حسینخانی 1393 مشاهده
نورالدین بختیاری سامان, حسینخانی 1393 مشاهده
روح الله همتی سامان, حسینخانی 1393 مشاهده
علی سلیمی خسرو, خواجه 1392 مشاهده
ملیحه محمدی خسرو, خواجه 1392 مشاهده
مسعود اعتضاد خسرو, خواجه 1392 مشاهده
بهنام راسخ خسرو, خواجه 1392 مشاهده
نیکو نصوحی خسرو, خواجه 1392 مشاهده
احمد ابول پور همایی خسرو, خواجه 1392 مشاهده
زهره حسن آبادی زاده خسرو, خواجه 1392 مشاهده
مریم قنبری صفری سامان, حسینخانی 1392 مشاهده
بهاره دبیرمنش خسرو, خواجه 1391 مشاهده
شکوفه زارعیان خسرو, خواجه 1391 مشاهده
فرانک صادقیان سامان, حسینخانی 1391 مشاهده
فرنگیس عطایی سامان, حسینخانی 1391 مشاهده
مسعود ترکزاده ماهانی سامان, حسینخانی 1391 مشاهده
مهرنوش فتحی رودسری خسرو, خواجه 1391 مشاهده
مهسا رحیم زاده خسرو, خواجه 1390 مشاهده
نسرین ملانیا خسرو, خواجه 1390 مشاهده
کریمه حقانی خسرو, خواجه 1390 مشاهده
خدیجه اشتری خسرو, خواجه 1390 مشاهده
مجتبی مرتضوی سامان, حسینخانی 1390 مشاهده
زهرا امینی بیات سامان, حسینخانی 1390 مشاهده
محبوبه نظری سامان, حسینخانی 1390 مشاهده
ناهید بختیاری منوچهر, میرشاهی 1389 مشاهده
محمدرضا قرائتی منوچهر, میرشاهی 1389 مشاهده
محبوبه سیفی ابوالحسن منوچهر, میرشاهی 1389 مشاهده
مهدی زین الدینی خسرو, خواجه 1389 مشاهده
ارسطو بدویی دلفارد خسرو, خواجه 1389 مشاهده
رحمان امام زاده سامان, حسینخانی 1389 مشاهده
مرضیه قلاسی خسرو, خواجه 1388 مشاهده
نسرین راستگو سامان, حسینخانی 1388 مشاهده
محمد پاژنگ خسرو, خواجه 1388 مشاهده
علی ریاحی مدوار سامان, حسینخانی 1388 مشاهده
علی مرادی سامان, حسینخانی 1388 مشاهده
جهان علی خواجه خسرو, خواجه 1387 مشاهده
محسن اصغری خسرو, خواجه 1387 مشاهده
فریبرز زارع نهندی سامان, حسینخانی 1387 مشاهده
مرضیه حاجی شریفیا تقوی منوچهر, میرشاهی 1386 مشاهده
نرگس خرازانی تفرشی سامان, حسینخانی 1386 مشاهده
فرشته شمسی پور منوچهر, میرشاهی 1385 مشاهده
فاطمه مرادیان خسرو, خواجه 1385 مشاهده