کارشناسی‌ارشد


 
نام و نام خانوادگی استاد راهنما تاریخ دفاع جزئیات
زهره آذری فرنگیس, عطایی 1396 مشاهده
مرجان حیدری خسرو, خواجه 1396 مشاهده
نگار گودرزی خسرو, خواجه 1396 مشاهده
الهه امامقلی زاده سامان, حسینخانی 1396 مشاهده
زهره فتحی نژاد صادق, حسن نیا 1396 مشاهده
رشید هوشدارپور فرنگیس, عطایی 1395 مشاهده
بهمن ابوالحسنی بهاره, دبیر منش 1395 مشاهده
نسیم شجاعی بهاره, دبیر منش 1395 مشاهده
سوگل نم نبات سامان, حسینخانی 1395 مشاهده
زهرا صحرایی کلوخی صادق, حسن نیا 1395 مشاهده
بهاره مرتضی قلی رضا, حسن ساجدی 1395 مشاهده
نگین نظری مقدم رضا, حسن ساجدی 1395 مشاهده
مانا قنبرپور هوشنگی خسرو, خواجه 1395 مشاهده
شهره یزدانی خسرو, خواجه 1395 مشاهده
الناز تاج آبادی ابراهیمی سامان, حسینخانی 1395 مشاهده
پگاه آذرچهری سامان, حسینخانی 1395 مشاهده
فاطمه افلاکی صادق, حسن نیا 1395 مشاهده
میثم بخشوده فرنگیس, عطایی 1394 مشاهده
الهه خسروآبادی رضا, حسن ساجدی 1394 مشاهده
مرضیه نخعی امرودی فرنگیس, عطایی 1394 مشاهده
صابره صارمی بهاره, دبیر منش 1394 مشاهده
امید کیانیان خسرو, خواجه 1394 مشاهده
مژده حدادی خسرو, خواجه 1394 مشاهده
شاداب حبیبی سامان, حسینخانی 1394 مشاهده
فاطمه صاحب الزمانی سامان, حسینخانی 1394 مشاهده
پریسا وحیدی فردوسی سامان, حسینخانی 1394 مشاهده
فاطمه جهان نورد سروندی صادق, حسن نیا 1394 مشاهده
زهرا شاه ثمن صادق, حسن نیا 1394 مشاهده
فاطمه محمدی رضا, حسن ساجدی 1394 مشاهده
الهه دشتیان مقدم خسرو, خواجه 1393 مشاهده
حسام طاولی خسرو, خواجه 1393 مشاهده
رقیه حمیدی سامان, حسینخانی 1393 مشاهده
زهرا سبحانی دماوندی فر سامان, حسینخانی 1393 مشاهده
فاطمه غضبان زاده سامان, حسینخانی 1393 مشاهده
حسین صالحی سده سامان, حسینخانی 1393 مشاهده
آسیا مجیدی سامان, حسینخانی 1393 مشاهده
شیرین جلیلی صادق, حسن نیا 1393 مشاهده
گلناز صادق نژاد صادق, حسن نیا 1393 مشاهده
رویا غمخوار صادق, حسن نیا 1393 مشاهده
زهرا کارگرپور صادق, حسن نیا 1393 مشاهده
جواد پرچکانی صادق, حسن نیا 1393 مشاهده
زهرالسادات رضایی دریا کناری رضا, حسن ساجدی 1393 مشاهده
میلاد بالازاده منوچهر, میرشاهی 1392 مشاهده
طیبه فروغی خسرو, خواجه 1392 مشاهده
مهشید حسین زاده دهکردی خسرو, خواجه 1392 مشاهده
امین تشکر سامان, حسینخانی 1392 مشاهده
محمدطه محمدی آزاد سامان, حسینخانی 1392 مشاهده
روح اله محسنی رضا, حسن ساجدی 1392 مشاهده
فاطمه احمدی رضا, حسن ساجدی 1392 مشاهده
فهیمه حاجی پور خسرو, خواجه 1391 مشاهده
منا عطابخشی کاشی خسرو, خواجه 1391 مشاهده
فرزاد یوسفی سامان, حسینخانی 1391 مشاهده
مرتضی قرائت منوچهر, میرشاهی 1390 مشاهده
لیلا صادقی خسرو, خواجه 1390 مشاهده
فاطمه رشنو خسرو, خواجه 1390 مشاهده
پریسا نصراللهی خسرو, خواجه 1390 مشاهده
پریسا غیاثی سامان, حسینخانی 1390 مشاهده
علیرضا نوری سامان, حسینخانی 1390 مشاهده
سمیه کریم زاده سامان, حسینخانی 1390 مشاهده
حمیدرضا صمدی خواه سامان, حسینخانی 1390 مشاهده
مریم مرادی سامان, حسینخانی 1390 مشاهده
بهمن اونق منوچهر, میرشاهی 1389 مشاهده
فهیمه چربگو منوچهر, میرشاهی 1389 مشاهده
مهناز بژگی منوچهر, میرشاهی 1389 مشاهده
مهدخت کهنسال نودهی خسرو, خواجه 1389 مشاهده
فاطمه یوسفی خسرو, خواجه 1389 مشاهده
مهدی محمدیان خسرو, خواجه 1389 مشاهده
حسام طاولی خسرو, خواجه 1389 مشاهده
رویا چراغی کولق سامان, حسینخانی 1389 مشاهده
سهیلا محمدی سامان, حسینخانی 1389 مشاهده
سینا ساری خانی منوچهر, میرشاهی 1388 مشاهده
اکرم شیردل خسرو, خواجه 1388 مشاهده
علی سلیمی خسرو, خواجه 1388 مشاهده
آسیا مجیدی سامان, حسینخانی 1388 مشاهده
سهامه محبی سامان, حسینخانی 1388 مشاهده
محسن ابوکاظم پور امیری سامان, حسینخانی 1388 مشاهده
ملیحه محمدی منوچهر, میرشاهی 1387 مشاهده
مسعود اعتضاد خسرو, خواجه 1387 مشاهده
مریم قنبری صفری خسرو, خواجه 1387 مشاهده
فرنگیس عطایی سامان, حسینخانی 1387 مشاهده
مهدی ابراهیمی گهراز منوچهر, میرشاهی 1386 مشاهده
مجتبی فتحی منوچهر, میرشاهی 1386 مشاهده
مهسا رحیم زاده جهرمی منوچهر, میرشاهی 1386 مشاهده
شکوفه زارعیان خسرو, خواجه 1386 مشاهده
کریمه حقانی خسرو, خواجه 1386 مشاهده
مریم مهرابی سامان, حسینخانی 1386 مشاهده
روح اله همتی سامان, حسینخانی 1386 مشاهده
محبوبه نظری منوچهر, میرشاهی 1385 مشاهده
نسرین ملانیا خسرو, خواجه 1385 مشاهده
مجتبی مرتضوی سامان, حسینخانی 1385 مشاهده
عبدالرحمان امام زاده سامان, حسینخانی 1385 مشاهده
زهرا امینی بیات سامان, حسینخانی 1385 مشاهده
رحیم جعفری منوچهر, میرشاهی 1384 مشاهده
هاشم یعقوبی چهل گز خسرو, خواجه 1384 مشاهده
محمد پاژنگ خسرو, خواجه 1384 مشاهده
ارسطو بدویی دلفارد خسرو, خواجه 1384 مشاهده
معصومه یوسفی نژاد سامان, حسینخانی 1384 مشاهده
ناهید بختیاری منوچهر, میرشاهی 1383 مشاهده
محمد اکرمی ابرقویی منوچهر, میرشاهی 1383 مشاهده
مریم منصف شکری خسرو, خواجه 1383 مشاهده
باقر سیدعلیپور سامان, حسینخانی 1383 مشاهده
علی ریاحی مدوار سامان, حسینخانی 1383 مشاهده
جهان علی خواجه منوچهر, میرشاهی 1382 مشاهده
علی ملکی منوچهر, میرشاهی 1382 مشاهده
محسن اصغری خسرو, خواجه 1382 مشاهده
عطیه قاسمی خسرو, خواجه 1382 مشاهده
محمدرضا قرائتی منوچهر, میرشاهی 1381 مشاهده
علی مرادی محمودآبادی منوچهر, میرشاهی 1381 مشاهده
کامران عطاردی منوچهر, میرشاهی 1380 مشاهده
موسی خسروی منوچهر, میرشاهی 1379 مشاهده
کامران منصوری منوچهر, میرشاهی 1379 مشاهده
محمدامین موسوی منوچهر, میرشاهی 1379 مشاهده
محمدرضا مهرابی منوچهر, میرشاهی 1378 مشاهده
رشید جامعی منوچهر, میرشاهی 1378 مشاهده
حسین خاتمیان منوچهر, میرشاهی 1378 مشاهده