شناسنامه نشریه
 • عنوان: برنامه ریزی فضایی
 • تاریخ انتشار: زمستان 95
 • شماره: 1
 • مدیر مسئول: آرام ابراهیمی
 • صاحب امتیاز: انجمن علمی-دانشجویی برنامه ریزی آمایش سرزمین
 • بها: رایگان
 • دریافت نشریه
فهرست مطالب نشریه
 • گزارش-معرفی انجمن علمی دانشجویی برنامه ریزی آمایش سرزمین
 • مقاله-رسالت کانون های فکری دانشگاهی
 • مقاله-بررسی روند تحولات مفهومی آمایش سرزمین
 • مقاله-ایجاد تاب آوری روستایی،ضرورتی در توسعه پایدار
 • مقاله-جایگاه نظام مدیریت زمین در مطالعات آمایش سرزمین
 • مقاله-بررسی توانمندی ها و راهکارهای توسعه گردشگری روستایی
 • مقاله-تحلیل فضایی نظام شبکه ای استان کردستان


 

تعداد بازدید: 635

تاریخ درج: 1396/8/22


جدیدترین نشریات

Didactra
Didactra (شماره 3)
سیاست
سیاست (شماره 11)
Didactra
Didactra (شماره 2)
Didactra
Didactra (شماره 1)
modares educational
modares educational (شماره 2)
modares educational
modares educational (شماره 1)